ALGEMENE VOORWAARDEN

A & B DUURZAAM V.O.F.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) A&B Duurzaam: De Vennootschap Onder Firma A & B Duurzaam V.O.F. (KvK- nummer: 89104870) gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 1 te (1834 VT) Sint Pancras.

b) Opdrachtgever(s): De natuurlijke of rechtspersoon die het werk aan A&B Duurzaam opdraagt.

c) Partijen: A&B Duurzaam en de Opdrachtgever(s)

d) Offerte: Aanbod van A&B Duurzaam tot het verrichten van werkzaamheden, tegen de in de offerte opgenomen voorwaarden.

e) Overeenkomst: De overeenkomst tussen A&B Duurzaam en Opdrachtgever/Onderaannemer.

f) Werk: De werkzaamheden die door A&B Duurzaam zullen worden verricht of de zaken die door A&B Duurzaam zullen worden opgeleverd, zoals omschreven in de offerte die is uitgebracht door A&B Duurzaam c.q. in de tussen partijen gesloten Overeenkomst.

g) Product: Zonnepanelen in de ruimste zin van het woord, inclusief maar niet uitsluitend, omvormers, laadregels accu’s, dataloggers, bekabeling en montagemateriaal.

h) Onderaannemer: De natuurlijk persoon of vennootschap waaraan A&B Duurzaam, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of het (op)leveren van zaken.

i) Opdracht: De opdracht welke, in het kader van de uitvoering van het Werk, door A&B Duurzaam wordt verstrekt aan Onderaannemer c.q. door Opdrachtgever aan A&B Duurzaam.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere Overeenkomst, van alle daaruit voorvloeiende en/of enigszins samenhangende Overeenkomsten/deelopdrachten tussen Opdrachtgever en A&B Duurzaam, tussen A&B Duurzaam en Onderaannemer. Tevens zijn deze van toepassing op alle door A&B Duurzaam gedane aanbiedingen en/of de Offertes.

2.2 Afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht als A&B Duurzaam dit uitdrukkelijk en uitsluitend schriftelijk heeft verklaard.

2.3 Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van A&B Duurzaam geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen en/of offertes alsmede op Overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan. Daarvoor is derhalve niet noodzakelijk dat deze iedere keer ter hand worden gesteld.

2.4 De algemene voorwaarden van Opdrachtgever of Onderaannemer zijn niet van toepassing, c.q. worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door A&B Duurzaam uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door A&B Duurzaam van documenten waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als zodanige uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding daarvan door A&B Duurzaam.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of hieruit voortvloeiende en/of enigszins samenhangende Overeenkomsten nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven alle overige bepalingen van kracht. Partijen hebben in dat geval de verplichting om voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats te laten treden die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.6 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door A&B Duurzaam eenzijdig worden gewijzigd of aangepast. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is te raadplegen via de website www.ab-duurzaam.nl.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van A&B Duurzaam worden schriftelijk verstrekt. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

3.2 Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van A&B Duurzaam binden hem niet.

3.3 Aan een Offerte van A&B Duurzaam dat gebaseerd is op door de

Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3.4 De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of

specificaties, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend.

3.5 De Opdrachtgever dient de informatie uit de aanbiedingsbiedingsdocumenten

vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.

3.6 Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van A&B Duurzaam terstond door de Opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan A&B Duurzaam.

3.7 Alle prijsopgaven worden gedaan onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.8 A&B Duurzaam is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het gedane aanbod in rekening te brengen, mits hij de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4 Waarschuwingsplicht Opdrachtgever/Onderaannemer

4.1 Opdrachtgever/Onderaannemer waarschuwt A&B Duurzaam tijdig schriftelijk voor kenbare onjuistheden en/of onduidelijkheden in de stukken, het werk of de zaken die A&B Duurzaam aanlevert.

4.2 Wanneer Opdrachtgever/Onderaannemer deze waarschuwing nalaat, kan Opdrachtgever/Onderaannemer zich (later) niet beroepen op deze fouten of ontbrekende onderdelen en is Opdrachtgever/Onderaannemer aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen.

Artikel 5 Persoonsgegevens – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

5.1 Voor zover A&B Duurzaam persoonsgegevens verwerkt, doet zij dit in overeenstemming met de privacyregelgeving en haar privacyverklaring.

5.2 Voor zover A&B Duurzaam en Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens uitwisselen, voldoet Opdrachtgever aan de toepasselijke privacyregelgeving.

5.3 Opdrachtgever treft de vereiste beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan de toepasselijk privacyregelgeving. Opdrachtgever is verplicht A&B Duurzaam hierover op verzoek direct en schriftelijk te informeren.

5.4 Opdrachtgever is verplicht om eventuele datalekken waarbij persoonsgegevens betrokken zijn waarvan A&B Duurzaam de verantwoordelijke is in de zin van de AVG- direct te melden aan A&B Duurzaam, middels de verzending van een bericht aan abduurzaam@gmail.com.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Opdrachtgever en Onderaannemer zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle met het Werk verband houdende documenten en gegevens dan wel ten aanzien van andere bedrijfsinformatie van A&B Duurzaam, tenzij de uitvoering van de Opdracht anders vereist. Tekeningen, berekeningen en afbeeldingen blijven eigendom van A&B Duurzaam en moeten op eerste verzoek aan A&B Duurzaam worden geretourneerd.

Artikel 7 Totstandkoming Overeenkomst

7.1 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Offerte van A&B Duurzaam. Deze aanvaarding dient plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de Offerte. Dit tenzij er een andere termijn in de Offerte wordt vermeld. Indien de Offerte niet binnen deze termijn wordt geaccepteerd, komt het aanbod van A&B Duurzaam te vervallen.

7.2 Indien er door A&B Duurzaam – vooruitlopend of zonder schriftelijk akkoord – aantoonbaar en op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die in lijn liggen met de geoffreerde werkzaamheden dan is Opdrachtgever alsdan ook de daaraan in de Offerte opgenomen vergoeding verschuldigd.

7.3 A&B Duurzaam behoudt zich het recht voor een Opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren. De Offerte van A&B Duurzaam is uit dien hoofde dan ook vrijblijvend.

7.4 A&B Duurzaam behoudt zich het recht voor om in de Overeenkomst aanvullende voorwaarden/bepalingen op te nemen ten opzichte van het bepaalde in de Offerte.

7.5 Wijzigingen in de Overeenkomst of het Werk dienen schriftelijk te worden overeengekomen en door beide partijen te zijn geaccordeerd. Eenzijdige (handgeschreven) opmerkingen/wijzigingen op de Overeenkomst hebben geen gelding en laten de oorspronkelijke inhoud van de Overeenkomst onverlet.

7.6 In het geval deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de voorwaarden als omschreven in de Offerte of de Overeenkomst, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst of Offerte voor de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

7.7 Opdrachtgever heeft niet het recht de Overeenkomst met A&B Duurzaam zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A&B Duurzaam geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

7.8 A&B Duurzaam heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever verklaard zich op voorhand akkoord met het mogelijk inschakelen van derden.

7.9 A&B Duurzaam kan (verdere) uitvoering van de (deel)opdracht opschorten zolang Opdrachtgever niet alle door A&B Duurzaam verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door A&B Duurzaam gewenst, heeft verstrekt.

7.10 Opdrachtgever is gehouden A&B Duurzaam onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn en in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan A&B Duurzaam verstrekte gegevens en informatie.

7.11 Indien tijdens of voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst naar de mening van A&B Duurzaam blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen tussen partijen. Daardoor kan de oorspronkelijke overeengekomen prijs van de werkzaamheden worden verhoogd of verlaagd en/of kan de uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Dit artikel ziet niet op meer- en minderwerk en kostenverhogende omstandigheden, welke separaat zijn geregeld in de onderhavige voorwaarden.

7.12 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is A&B Duurzaam gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen A&B Duurzaam bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van A&B Duurzaam op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen.

7.13 Zonder daarmee in verzuim te komen c.q. in de nakoming van de Overeenkomst tekort te schieten, kan A&B Duurzaam een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit naar haar oordeel in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld doordat de kwaliteit of kwantiteit onvoldoende wordt voor A&B Duurzaam.

7.14 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens A&B Duurzaam gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van A&B Duurzaam die daardoor direct of indirect is ontstaan.

Artikel 8 Schouwing

8.1 Indien A&B Duurzaam dit noodzakelijk acht, is zij gerechtigd om op ieder gewenst moment, zowel voorafgaand als na het tot stand komen van een Overeenkomst, om een schouwing te (laten) uitvoeren. Deze schouwing vindt in beginsel plaats op locatie bij de Opdrachtgever, maar kan ook op afstand geschieden. Deze schouwing heeft als doel om te beoordelen of de gewenste opstelling mogelijk is c.q. of de Producten op het dak (dan wel op de andere gewenste locatie) passen en montage/bevestiging mogelijk is.

8.2 De schouwing is uitdrukkelijk geen bouwkundige of technische keuring van het dak (dan wel de andere gewenste locatie). A&B Duurzaam controleert slechts of de opstelling mogelijk is c.q. de Producten passen en kunnen worden gemonteerd, maar A&B Duurzaam is niet in staat om een oordeel te geven over de staat of de draagkracht van het dak (dan wel op de andere gewenste locatie). De Opdrachtgever is hiervan op de hoogte. Aan het oordeel van A&B Duurzaam dat het dat (dan wel de andere locatie) geschikt is voor de opstelling c.q. het plaatsen/monteren van de Producten kan de Opdrachtgever geen rechten ontnemen. A&B Duurzaam aanvaardt wat dit betreft geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 9 Installatie

9.1 De Opdrachtgever is zelfstandig verantwoordelijk voor de draagconstructie van de ondergrond waarop het zonnestroomsysteem of andere zaken door A&B Duurzaam (hierna te noemen: de ‘Installatie’) worden bevestigd en is zich er van bewust dat door de installatie van het zonnestroomsysteem en/of andere zaken de bestaande bebouw- belasting (bijvoorbeeld wind en/of sneeuw) wordt veranderd.

9.2 Ter voorkoming van enige schade kan het voor de Opdrachtgever noodzakelijk zijn om op verzoek van A&B Duurzaam een berekening te laten uitvoeren door een bouwkundig ingenieur. Hierbij zijn de actuele reglementen voor de bouw van toepassing, in het bijzonder de DIN 1055.

9.3 De Opdrachtgever staat ervoor in dat de draagconstructie op het moment van de aanvang van de werkzaamheden geschikt is voor het zonnestroomsysteem en/of andere zaken.

9.4 A&B Duurzaam verplicht zich ertoe om de meterkast conform de van toepassing zijnde NEN1010:2015 op te leveren. De mogelijkheid bestaat dat A&B Duurzaam, om aan de betreffende norm(en) te voldoen, de verzegeling van de hoofdzekering dient te doorbreken. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe zegel en dient de kosten van de nieuwe zegel zelf aan de netbeheerder te voldoen. De daarvoor in rekening gebrachte kosten komen nimmer voor rekening van A&B Duurzaam, tenzij anders is overeengekomen.

9.5 Voor zover een deskundig tussenpersoon wenst af te wijken van hetgeen is bepaald in dit artikel en dus de installatie van het zonnestroomsysteem en/of andere zaken niet wenst uit te voeren volgens de in de branche geldende normen, (NEN1010:2015, NEN7250, NEN-EN-IEC62446-1:2016) is A&B Duurzaam niet aansprakelijk voor eventuele schade (zowel directe als indirecte schade) ten gevolge van het niet installeren van het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken volgens de in de branche geldende normen.

9.6 Als voor monitoring van het Werk een verbinding met internet nodig is, doet A&B Duurzaam haar uiterste best om de verbinding bij Oplevering tot stand te hebben gebracht. Het tot stand brengen van de internetverbinding/ en of het gebruik en installatie van de app is geen onderdeel van de Overeenkomst. In overleg kan A&B Duurzaam daarvoor een aparte afspraak maken en hiervoor kosten in rekening brengen.

9.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voldoen aan het Bouwbesluit van het pand en dak, en daarmee de dakbelasting, het voldoen aan het burenrecht volgens het Burgerlijk wetboek en andere relevante wet- en regelgeving. Ook is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele vergunningen, ontheffingen, toestemmingen die voor de Installatie zijn verkregen, tenzij A&B Duurzaam die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk op zich heeft genomen.

Artikel 10 Verplichtingen van Opdrachtgever / Rechten A&B Duurzaam

10.1 Indien een Opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden en heeft A&B Duurzaam tegenover iedere Opdrachtgever recht op nakoming voor het geheel.

10.2 Opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat A&B Duurzaam tijdig beschikt over:

a) de voor het Werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen);

b) het gebouw, het terrein, het water of het aangrenzend perceel waarin of waarop het Werk moet worden uitgevoerd;

c) voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;

d) voldoende aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;

e) een hoofdmeter die energie kan terug leveren, een deugdelijke elektrische installatie volgens de normen van NEN1010 en over een werkende internetaansluiting (wifi);

f) een voorraad van minimaal 10 dakpannen.

10.3 De kosten voor elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10.4 De Opdrachtgever dient aanwezig te zijn op het moment van levering van de Producten en bij het verrichten van de montage/installatiewerkzaamheden.

10.5 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar de montage/installatie werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderden of ernstig belemmeren. De Opdrachtgever is verplicht A&B Duurzaam, haar personeel en de door haar ingeschakelde derden tijdig voor gevaarlijk situaties te waarschuwen en te zorgen voor schone, veilige en gezonde omstandigheden.

10.6 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de aangewezen plaats van opstelling voor de opslag en montage van Producten. De Opdrachtgever controleert onder andere tijdig of het dak (dan wel de andere locatie) in goede constructieve staat is en geen gebreken vertoont.

10.7 De Opdrachtgever garandeert de afwezigheid van asbest voor de aanvang van de werkzaamheden.

10.8 De Opdrachtgever is buiten de werktijden/aanwezigheid van A&B Duurzaam verantwoordelijk voor de Producten en overige eigendommen van A&B Duurzaam zoals materialen, werktuigen of gereedschappen die voor het werk zijn aangewend.

10.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om vóór het moment dat het Werk is opgeleverd zelf werkzaamheden te verrichten of door derden te laten verrichten, tenzij A&B Duurzaam hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

10.10 Opdrachtgever dient een AVB-verzekering ten behoeve van het werk af te sluiten, tenzij partijen anders afspreken. Dit voor ten minste € 2.500.000,- (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die niet onder de AVB-verzekering valt en die verband houdt met de Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart A&B Duurzaam voor die schade.

10.11 Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van een bouwbegeleider, dan dient Opdrachtgever op voorhand met A&B Duurzaam te overleggen over de (persoon van de) aan te stellen bouwbegeleider en staat het A&B Duurzaam vrij om éénmalig een door Opdrachtgever voorgestelde bouwbegeleider af te wijzen, aan welke afwijzing Opdrachtgever gehouden is.

10.12 Indien door de niet naleving van het bepaalde in onderhavig artikel (vertraging)schade ontstaat, is Opdrachtgever voor deze schade jegens A&B Duurzaam aansprakelijk. Onverminderd het recht van A&B Duurzaam op volledige schadevergoeding, geldt dat alle wachturen respectievelijk uitvaluren voor personeel van A&B Duurzaam worden verrekend op basis van een tarief van € 57,50 per uur per monteur.

Artikel 11 Prijs (inclusief meer- minderwerk)

11.1 Tenzij anders aangegeven in de Offerte, zijn de genoemde prijzen exclusief omzetbelasting, exclusief transportkosten en exclusief verpakkingsmateriaal.

11.2 Indien de prijsvormingsmethode regie is overeengekomen verzorgt A&B Duurzaam een overzicht ter zake de bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien Opdrachtgever hiertegen bezwaar heeft, dient hij dit, onder opgave van redenen, binnen één week na ontvangst van het rapport kenbaar te maken. Indien Opdrachtgever niet heeft gereageerd binnen de hiervoor bedoelde termijn, wordt het overzicht geacht te zijn geaccepteerd. Deze termijn wordt beschouwd als een vervaltermijn.

11.3 Indien A&B Duurzaam bij het sluiten van de Overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is A&B Duurzaam onder de volgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

a. Indien de prijsstijging een gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst.

b. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aanpassing in de wet waardoor kostenverhogingen ontstaan.

c. Indien er sprake is van een stijging van de prijs van materiaal of ingekochte arbeid, welke hoger is dan 5%.

d. Kostenverhogende omstandigheden geven A&B Duurzaam het recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden van dien aard dat A&B Duurzaam hiermee bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening hoefde te houden, die A&B Duurzaam niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het Werk verhogen.

11.4 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan A&B Duurzaam berekende prijzen respectievelijk de door A&B Duurzaam gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

11.5 Meer- en minderwerk dient in beginsel schriftelijk tussen A&B Duurzaam en Opdrachtgever te worden overeengekomen.

11.6 Noodzakelijk meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door A&B Duurzaam schriftelijk worden medegedeeld. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de aangepaste levertijd, tenzij de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk bezwaar maakt.

11.7 Indien meerwerk mondeling is overeengekomen en een schriftelijke mededeling in de in van het vorige lid achterwege is gebleven, wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met het meerwerk zodra A&B Duurzaam met de uitvoering van het meerwerk is begonnen en de Opdrachtgever niet onverwijld heeft geprotesteerd. De Opdrachtgever draagt hiervan de bewijslast.

11.8 Indien Opdrachtgever opdracht geeft tot het verrichten van meerwerk, mag A&B Duurzaam 50% van de kosten van het meerwerk bij wijze van voorschot aan Opdrachtgever factureren. Het resterende gedeelte zal worden gefactureerd bij oplevering van het meerwerk. Minderwerk wordt verrekend bij de eindafrekening. Indien bij de eindafrekening blijkt dat het totaalbedrag van het meerwerk het totaalbedrag van het minderwerk niet overtreft, heeft A&B Duurzaam desalniettemin recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen, mede als vergoeding voor de hieraan verbonden coördinatie en administratie.

Artikel 12 Betaling en in gebreke blijven Opdrachtgever

12.1 Opdrachtgever dient de facturen van A&B Duurzaam binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur te voldoen, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, de wettelijke (handels)rente en (buitengerechtelijke) incassokosten aan A&B Duurzaam verschuldigd.

12.2 De eerste 40% van de totale aanneemsom wordt na ondertekening van de Offerte/Overeenkomst gefactureerd. 60% zal worden gefactureerd na afloop van de werkzaamheden. A&B Duurzaam heeft de bevoegdheid om na voorafgaande schriftelijke verklaring van deze betalingsverdeling af te wijken.

12.3 Opdrachtgever/Onderaannemer mag verzoeken om een afwijkende betalingsverdeling, maar A&B Duurzaam kan hier alleen aan gehouden worden na schriftelijke instemming.

12.4 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot tijdige betaling conform het bepaalde in de Overeenkomst/de Opdracht van partijen.

12.5 Indien Opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de Overeenkomst aan A&B Duurzaam verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd.

12.6 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is A&B Duurzaam gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan. Indien A&B Duurzaam tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever, met een minimum van 15% over het factuurbedrag.

12.7 Indien Opdrachtgever hetgeen A&B Duurzaam volgens de Overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of A&B Duurzaam gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever het A&B Duurzaam toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is A&B Duurzaam gerechtigd om van Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.

12.8 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is A&B Duurzaam gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop Opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, dan wel haar retentierecht op dit werk uit te oefenen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van A&B Duurzaam op vergoeding van schade, kosten en rente.

12.9 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in aanmerking komt voor de wettelijke schuldsanering (wsnp), dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is A&B Duurzaam gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen c.q. zijn retentierecht op dit werk uit te oefenen.

Artikel 13 Garanties

13.1 De voorwaarden en termijnen van de door A&B Duurzaam te verstrekken garanties op de door haar geleverde Producten en Diensten volgen, indien van toepassing, uit de Overeenkomst. De door leveranciers aan A&B Duurzaam gegeven (fabrieks)garanties op Producten en zullen steeds geheel aan de Opdrachtgever worden overgedragen.

13.2 A&B Duurzaam verleend op de installatiewerkzaamheden een garantie van maximaal 24 maanden.

13.3 De fabrieksgarantie op de installatie van de zonnepanelen, omvormer en onderconstructie is conform de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant en deze zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van het betreffende defect of schade binnen hun garantievoorwaarden.

13.4 A&B Duurzaam kan niet door Opdrachtnemer worden aangesproken voor een door de fabrikant afgegeven fabrieksgarantie. De betreffende fabrikant is en blijft verantwoordelijk voor de beoordeling van het betreffende defect of schade die mogelijk binnen hun garantie voorwaarden valt. Opdrachtgever dient zich derhalve direct tot de fabrikant te wenden.

13.5 Geen garantie geldt voor gebreken welke:

a) zijn ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens Opdrachtgever aan A&B Duurzaam zijn verschaft en/of voorgeschreven.

b) geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een gebrekkige (dak)constructie dan wel aanpassingen aan de (dak)constructie. Hieronder begrepen ook verzakkingen en instortingen;

c) geheel of gedeeltelijk het gevolg is van klimatologische invloeden, natuurlijk slijtage, ongedierte en gevogelte en van buiten komend onheil zoals deuken en/of krassen en/of barsten aan de buitenzijde als mede door schade van een scherp of bijtend voorwerp of materiaal;

d) geheel of gedeeltelijk het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de Producten; waaronder onder meer – maar niet uitsluitend – wordt verstaan het niet in acht nemen van gegeven instructies en al hetgeen in een eventuele gebruiksaanwijzing is opgenomen;

e) welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de Opdrachtgever zelf of door derden.

13.6 Schade ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar het Product of een onderdeel daarvan is geplaatst vallen niet onder de garantie.

13.7 Tenzij de garantie betrekking heeft op (de deugdelijkheid van) installatiewerkzaamheden door of namens A&B Duurzaam, vallen voorrijkosten en arbeidsloon niet onder de garantie.

13.8 De vermogensgarantie die door A&B Duurzaam wordt verstrekt betreft uitdrukkelijk geen opbrengstgarantie. De opbrengst van de geleverde Producten c.q. de hoogte van de energiebesparing door of vanwege de geleverde Producten is namelijk afhankelijk van diverse externe factoren waar A&B Duurzaam geen invloed op heeft, zoals onder andere (maar niet beperkt tot) wijzigende energieprijzen, weersomstandigheden, zonne-uren, groei van flora en/of verbouwingen door derden of de Opdrachtgever die schaduw werpen op de zonnepanelen, enzovoorts. Voorts kunnen besparingsmogelijkheden beïnvloed worden door nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving. A&B Duurzaam is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever vanwege verminderde of tegenvallende opbrengsten en besparingen, al dan niet als gevolg van voornoemde externe factoren of nieuwe gewijzigde wet- en regelgeving.

13.9 Opdrachtgever moet A&B Duurzaam in alle gevallen de gelegenheid bieden om een eventueel gebrek te (laten) herstellen. A&B Duurzaam zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn het gebrek herstellen of het Product vervangen. Indien het Product niet meer leverbaar is, is A&B Duurzaam gerechtigd het gebrek met een vergelijkbaar Product – ter beoordeling van A&B Duurzaam – te (laten) vervangen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie van het factuurbedrag. A&B Duurzaam is niet aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever gedurende de periode dat sprake is van een gebrek. Hieronder valt in ieder geval (maar niet uitsluitend) schade wegens gemiste energiebesparingen c.q. hogere energiekosten of inkomensverlies.

13.10 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek onderzoekskosten worden gemaakt en het probleem niet onder de garantie valt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Opdrachtgever.

13.11 Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.

13.12 Zolang Opdrachtgever niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan hij geen aanspraak maken op garantie.

13.13 Gebreken moeten onverwijld, doch altijd binnen twee weken, na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan A&B Duurzaam, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie jegens A&B Duurzaam vervalt.

Artikel 14 Opschortings- en verrekeningsbevoegdheid

14.1 A&B Duurzaam is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, wanneer Opdrachtgever/Onderaannemer naar het oordeel van A&B Duurzaam in gebreke is in de nakoming van de Overeenkomst.

14.2 A&B Duurzaam is gerechtigd – al dan niet opeisbare vorderingen op Opdrachtgever/Onderaannemer – te verrekenen met hetgeen A&B Duurzaam aan Opdrachtgever/Onderaannemer verschuldigd is. Deze verrekeningsbevoegdheid van A&B Duurzaam strekt zich ook uit tot andere werken of Overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen, welke partijen met elkaar hebben.

14.3 Indien A&B Duurzaam overgaat tot opschorting, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten welke daardoor op enigerlei wijze is ontstaan bij Opdrachtgever.

Artikel 15 Oplevering en onderhoudstermijn

15.1 Het Werk geldt als opgeleverd wanneer A&B Duurzaam heeft gemeld dat het Werk gereed is voor oplevering en Opdrachtgever het Werk heeft aanvaard.

15.2 De opgegeven oplevertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

15.3 Het Werk is opgeleverd wanneer Wederpartij een daartoe door A&B Duurzaam verstrekt opleveringsdocument heeft ondertekend.

15.4 Het Werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd:

a) Hetzij wanneer 14 dagen zijn verstreken nadat Opdrachtnemer de mededeling heeft ontvangen dat het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken is voltooid en opdrachtgever heeft nagelaten het opgeleverd binnen die termijn te aanvaarden via ondertekening van het opleverdocument of te protesteren;

b) Hetzij wanneer Opdrachtnemer het zonnestroomsysteem en/of andere Zaken (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het zonnestroomsysteem en/of andere Zaken, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is;

c) Hetzij, in geval van levering van losse systemen en/of materialen, wanneer de Zaken zijn afgeleverd op het in de Overeenkomst overeengekomen adres

15.5 Na oplevering van het Werk geldt er een onderhoudstermijn van dertig (30) dagen. Gedurende de onderhoudstermijn worden door A&B Duurzaam erkende kleine tekortkomingen in het Werk hersteld.

15.6 Indien Opdrachtgever het Werk afkeurt, dient dat schriftelijk te gebeuren onder opgave van redenen. Kleine gebreken welke eenvoudig tijdens de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld kunnen niet als reden voor afkeuring dienen.

15.7 Na oplevering van het Werk is het Werk voor risico van Opdrachtgever.

15.8 Na oplevering is A&B Duurzaam niet meer aansprakelijk voor gebreken in het Werk. Dit is slechts anders indien:

a) een gebrek gedurende de in het vorige lid bedoelde onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door Opdrachtgever onderkend had kunnen worden, tenzij A&B Duurzaam aannemelijk kan maken dat het gebrek moet worden toegeschreven aan een omstandigheid die voor rekening en risico komt van Opdrachtgever; of

b) een gebrek na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij de oplevering van het Werk onderkend had kunnen worden en waarvan Opdrachtgever kan bewijzen dat deze aan A&B Duurzaam kan worden toegerekend.

Artikel 16 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en te late oplevering

16.1 A&B Duurzaam is verplicht het Werk te voltooien binnen de overeengekomen termijn. Indien de termijn waarbinnen het Werk moet worden opgeleverd is uitgedrukt in werkbare dagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop niet voor rekening van A&B Duurzaam komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet gewerkt kan worden.

16.2 Indien A&B Duurzaam gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan A&B Duurzaam ter beschikking heeft gesteld.

16.3 A&B Duurzaam heeft recht op een redelijke verlenging van de in het eerste lid (eerste volzin) bedoelde termijn indien door overmacht, voor rekening en risico van Opdrachtgever komende omstandigheden dan wel als gevolg van meer- en minderwerk oplevering van het Werk binnen de afgesproken termijn in redelijkheid niet mogelijk is. Het is uitdrukkelijk niet nodig om hiervoor op voorhand schriftelijke goedkeuring voor te verkrijgen. Dit kan derhalve ook achteraf worden bezien.

16.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor A&B Duurzaam voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed, waarbij Opdrachtgever in ieder geval een bedrag van € 25,- per werkdag tot aan de dag van de oplevering aan A&B Duurzaam verschuldigd is, onverminderd het recht van A&B Duurzaam om zijn volledige schade en kosten op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid Opdrachtgever/Onderaannemer

17.1 Opdrachtgever/Onderaannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door hem of namens hem verstrekte gegevens. Indien uit het feit dat de door of namens Opdrachtgever/Onderaannemer verstrekte informatie niet juist of niet volledig is (bijvoorbeeld over de toestand van het dak, de maximale dakbelasting, de toestand van bestaande gebouwen of het al dan niet verontreinigd zijn van het bouwterrein), en hieruit schade voortvloeit, is Opdrachtgever/Onderaannemer aansprakelijk voor de betreffende schade, als ook voor de door A&B Duurzaam in dat kader te maken kosten. Eventuele andere gevolgen als gevolg van een onjuiste of onvolledige informatievoorziening (zoals een latere oplevering) komen eveneens voor rekening en risico van Opdrachtgever/Onderaannemer.

17.2 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld of zijn voorgeschreven ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervoor voor rekening en risico van Opdrachtgever/Onderaannemer.

17.3 Indien Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

17.4 De gevolgen van niet naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, welke vanaf de dag van ondertekening van kracht zijn, komen voor rekening van Opdrachtgever.

17.5 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de belastbaarheid van het dak, de staat van de daarin gebruikte materialen, de invloed die daarop door de omgeving en de daarop aangebrachte werken wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

17.6 Opdrachtgever/Onderaannemer vrijwaart A&B Duurzaam voor alle aanspraken van derden (waaronder aansprakelijkheid voor dood of letsel).

17.7 Opdrachtgever draagt zorg voor adequate verzekering voor de voornoemde aansprakelijkheid.

17.8 Ongeacht goedkeuring door A&B Duurzaam, blijft Opdrachtgever/Onderaannemer aansprakelijk voor door of namens Opdrachtgever verzorgde tekeningen en berekeningen. Hieronder moeten onder meer, maar niet uitsluitend, de constructietekening(en) en draaglastberekening(en) van het dak althans de ondergrond voor de aan te brengen zonnepanelen worden begrepen.

17.9 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de aangenomen opdracht en de daarvoor nodige ballast berekeningen i.c.m. de geaccepteerde offerte. Hierbij dient door Opdrachtgever bij plat dakinstallatie rekening te worden gehouden dat het totaal gewicht per zonnepaneel ongeveer 80 Kg zal zijn. De koper zal bij twijfel navraag moeten doen bij de partij die de platdak constructie heeft geplaatst of het aantal zonnepanelen á 80 kg p/st. conform offerte mogelijk zal zijn op de onder constructie.

Artikel 18 Aansprakelijkheid A&B Duurzaam

18.1 A&B Duurzaam is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde onderaannemers en A&B Duurzaam is evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.

18.2 A&B Duurzaam is jegens de Opdrachtgever of derden niet aansprakelijk voor schade:

a) bestaande uit inkomstenverlies, verminderde besparingen en/of hogere energiekosten, ongeacht waardoor deze schade is ontstaan, dus ook niet indien deze schade is ontstaan als gevolg van een defect aan zonnepanelen, de omvormer of enig ander onderdeel behorende bij het systeem voor het opwekken van zonne-energie;

b) die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een gebrekkige (dak)constructie dan wel aanpassingen aan de (dak)constructie. Hieronder vallen ook verzakkingen, instortingen en poreuze dakpannenschuren in de muur. Stucwerk scheurt doordat er gewicht komt op de balken die is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens Opdrachtgever aan A&B Duurzaam zijn verschaft en/of voorgeschreven;

c) die is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar het Product of een onderdeel daarvan is geplaatst;

d) die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van klimatologische invloeden, natuurlijk slijtage, ongedierte en gevogelte en van buiten komend onheil zoals deuken en/of krassen en/of barsten aan de buitenzijde als mede door schade van een scherp of bijtend voorwerp of materiaal;

e) die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de Producten; waaronder onder meer – maar niet uitsluitend – wordt verstaan het niet in acht nemen van gegeven instructies en al hetgeen in een eventuele gebruiksaanwijzing is opgenomen;

f) welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de Opdrachtgever zelf of door derden.

g) welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van normale slijtage of onderhoud en/of enige andere aanpassing dat/die niet door A&B Duurzaam is uitgevoerd;

h) welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het nalaten van het plegen van regulier onderhoud;

i) welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het aanbrengen van wijzigingen aan het dak/ en of de ondergrond of de draagconstructie van het gebouw;

j) welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van transportmoeilijkheden, brand, handelsverboden, gewelddadige of gewapende acties en storingen in energievoorzieningen of in apparatuur of programmatuur van A&B Duurzaam of derden.

18.3 A&B Duurzaam is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

• Eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van A&B Duurzaam aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan A&B Duurzaam toegerekend kunnen worden.

• Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

18.4 A&B Duurzaam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, opgenomen vrije dagen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

18.5 A&B Duurzaam is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde Onderaannemers en A&B Duurzaam is evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.

18.6 De aansprakelijkheid van A&B Duurzaam is in alle gevallen – dus ook in het geval van dood en/of letsel – beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van A&B Duurzaam in het voorkomende geval wordt uitgekeerd dan wel – indien dat meer is – tot maximaal het bedrag gelijk aan 50% van de aanneemsom.

18.7 Indien de schade voortvloeit uit een tekortkoming in het ontwerp, is de aansprakelijkheid van A&B Duurzaam beperkt tot de kosten van de ontwerpwerkzaamheden. Indien een dergelijk bedrag niet overeen is gekomen, bedraagt de aansprakelijkheid van A&B Duurzaam in een voorkomend geval nooit meer dan 10% van de aanneemsom.

18.8 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht A&B Duurzaam van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en A&B Duurzaam de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor A&B Duurzaam aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.

18.9 Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor A&B Duurzaam aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel, mag A&B Duurzaam in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding c.q. minderwaardevergoeding aan Opdrachtgever.

18.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Opdrachtgever het ontstaan van de schade onverwijld, maar in ieder geval binnen twee maanden na het ontstaan van de schade bij A&B Duurzaam heeft gemeld. Vervolgens moet binnen 1 jaar een procedure jegens A&B Duurzaam aanhangig zijn gemaakt door de Opdrachtgever. Een en ander op straffe van verval van recht.

Artikel 19 Verjaring

19.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens A&B Duurzaam en de door A&B Duurzaam bij de uitvoering betrokken derden, één jaar.

19.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren welke zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee (2) jaar nadat Opdrachtgever bekend raakte c.q. bekend behoorde te raken van zodanige non-conformiteit. Voornoemde vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van vijf jaren na oplevering van het werk.

Artikel 20 Tussentijdse opzegging Opdrachtgever

20.1 In geval van opzegging van een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden, is de opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor A&B Duurzaam uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door A&B Duurzaam te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op de grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die A&B Duurzaam over het gehele werk zou hebben gemaakt.

Artikel 21 Overmacht

21.1 A&B Duurzaam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever/Onderaannemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

21.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop A&B Duurzaam geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor A&B Duurzaam niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. A&B Duurzaam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat A&B Duurzaam zijn verbintenis had moeten nakomen.

21.3 A&B Duurzaam kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is A&B Duurzaam gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

21.4 Indien A&B Duurzaam ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is A&B Duurzaam gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

21.5 Bij het voordoen van overmacht zoals beschreven in dit artikel zal A&B Duurzaam niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of indirect gevolg van de overmachtssituatie.

Artikel 22 Intellectuele eigendomsrechten

22.1 Gegevensdragers en documenten die A&B Duurzaam aan Opdrachtgever/Onderaannemer verstrekt, blijven eigendom van A&B Duurzaam. De documenten mogen door Opdrachtgever/Onderaannemer niet worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld, tenzij voor de Opdracht/Overeenkomst noodzakelijk.

22.2 Gegevensdragers en documenten zullen door Opdrachtgever/Onderaannemer op eerste verzoek worden gewist of aan A&B Duurzaam geretourneerd.

22.3 Opdrachtgever/Onderaannemer vrijwaart A&B Duurzaam voor aanspraken van derden wegens inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

22.4 Indien A&B Duurzaam opdracht heeft verstrekt tot het vervaardigen van tekeningen of berekeningen, dan worden deze eigendom van A&B Duurzaam. Op eerste verzoek dienen de oorspronkelijke (bron)bestanden aan A&B Duurzaam te worden overhandigd in een werkbaar bestandsformaat

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud

23.1 Zolang A&B Duurzaam geen volledige betaling inzake de Overeenkomst/de Opdracht (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde Producten eigendom van A&B Duurzaam.

23.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze niet bezwaren, niet aan derden in pand geven of als zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden doen dienen, noch in eigendom overdragen aan een derde.

23.3 Nadat A&B Duurzaam zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken (laten doen) terug halen van de plaats waar zij zich bevinden. Opdrachtgever verleent A&B Duurzaam reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten/plaats te (doen) betreden en stelt A&B Duurzaam in de gelegenheid de Zaken te verwijderen.

23.4 A&B Duurzaam heeft het recht deze Producten terug te vorderen en tot zich te nemen, indien Opdrachtgever/Onderaannemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolgde de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het gehele of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

23.5 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde Producten, zijn Opdrachtgever/Onderaannemer verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

23.6 Als A&B Duurzaam geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw zaken te verpanden en/of hypotheekrecht vestigen, op straffe van een boete van 50% van de aanneemsom.

Artikel 24 Personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst

24.1 Het is Opdrachtgever/Onderaannemer niet toegestaan gedurende de uitvoering van de Overeenkomst/Opdracht en twaalf maanden nadien, personen in dienst te nemen dan wel gebruik te maken in welke vorm dan ook van de diensten van deze personen, die hetzij bij A&B Duurzaam in dienst zijn, hetzij direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.

24.2 Bij overtreding van dit verbod/gebod wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete verbeurd van € 10.000,00 per overtreding en

€ 1.000,00 voor iedere kalenderdag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van A&B Duurzaam om in aanvulling hierop een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 25 Slotbepalingen – geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

25.1 Indien een geschil tussen Partijen ontstaat, treden partijen in overleg en

spannen zich ertoe in om te komen tot een onderlinge minnelijke oplossing.

25.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of de tussen A&B Duurzaam en Onderaannemer tot stand gekomen Overeenkomst ontstaan of daarmee samenhangen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar. Voor een Opdrachtgever die consument is, is de rechtbank in het arrondissement van de woonplaats van de Opdrachtgever bevoegd.

25.3 Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever, A&B Duurzaam en/of Onderaannemer is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden A&B Duurzaam v1, juli 2023